Engineering Service


 • c1.jpg
  - บริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เครื่องจักร และกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมปาล์ม อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น - ...

 • c2.jpg
  งานออกแบบและวางระบบในอาคาร เช่น โรงแรมคอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และอาคารสาธารณะอื่นๆได้แก่ - ระบบท่อน้ำดี - ระบบท่อน้ำร้อน -ระบบท่อน้ำดับเพลิง -ระบบอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟ ...

 • c3.jpg
  - บริการตรวจทดสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ - บริการตรวจทดสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน - บริการตรวจทดสอบและออก...

 • c4.jpg
  บริการตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับเครน (ปั้นจั่น) และออกเอกสารรับรองความปลอดภัย โดย สามัญวิศวกรเครื่องกล ตามแบบ ปจ.1 รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ...

 • c3.jpg
  - หลักสูตรการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญา...