การฝึกอบรม ด้านวิศวกรรม

- หลักสูตรการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554

     1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น

             1.1 ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่อื่น

             1.2 ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

    2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

    3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

    4. หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

- การบริหารงานซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

- พื้นฐานความเข้าใจงานซ่อมบำรุง (BM, CM และ PM)

- การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Energy saving in Office, Energy saving in Factory)

- การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Brain Storming, Cause – Effect Diagram, Mind – Map และ Why – Why Analysis)

- พื้นฐานการทำงานและการบำรุงรักษาระบบไฮโดรลิกและนิวแมติก ระบบปั๊มน้ำ Blower, Duct และ Cyclone ของระบบท่อลม

- พื้นฐานการทำงานและการบำรุงรักษา Boiler


 • c1.jpg
  - บริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เครื่องจักร และกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมปาล์ม อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น - ...

 • c2.jpg
  งานออกแบบและวางระบบในอาคาร เช่น โรงแรมคอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และอาคารสาธารณะอื่นๆได้แก่ - ระบบท่อน้ำดี - ระบบท่อน้ำร้อน -ระบบท่อน้ำดับเพลิง -ระบบอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟ ...

 • c3.jpg
  - บริการตรวจทดสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ - บริการตรวจทดสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน - บริการตรวจทดสอบและออก...

 • c4.jpg
  บริการตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับเครน (ปั้นจั่น) และออกเอกสารรับรองความปลอดภัย โดย สามัญวิศวกรเครื่องกล ตามแบบ ปจ.1 รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ...